ساعت دیواری چند کار رطوبت سنج - دماسنج - فشار سنج ساخت کشور چین
با موتور روانگرد
ساعت دیواری  تبلیغاتی روانگرد

ساعت دیواری با دماسنج و رطوبت سنج
کد محصول : 5129


ساعت دیواری با دماسنج

کد محصول : 5127

ساعت دیواری و دماسنج
ساعت دیواری چینی
کد محصول : 5128